Administrative

Studio ligjore RES JUDICATA, ofron konsulecë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave, në të gjitha shkallët e gjykimit, për çështje administrative që kanë të bëjnë me:

  • Hartim të dokumentacionit të nevojshëm.
  • Përfaqësim ligjor në konfliktet me organet administrative shteterore.
  • Ankim të akteve administrative individuale.
  • Konsulencë dhe asistencë në komunikim me organet e adiministratës shtetërore.
  • Konsulencë dhe asistencë në lidhjen e kontratave me organet e administratës shtetërore.
  • Ankimim gjyqesor i akteve administrative dhe përfaqësim gjyqësor përpara gjykatave të shkallës së parë, të Apelit, dhe të Gjykatës së Lartë.
  • Përfaqësim në gjykimet për kontrollin e ligjshmërisë së aktit në Gjykatën e Lartë dhe në Gjykatën Kushtetuese.
  • Përpilim kërkesash fillestare, peticione me gojë ose me shkrim, me anë të mjeteve të parashikuara në Kodin e Proçedurave Administrative, akte juridike, memorie, në lidhje me proçedimet administrative ku klientët tanë janë palë.
  • Ankim ndaj vendimeve të ndërmjetme që merr organi administrativ, pjesëmarrje në zhvillimin e proçedurës hetimore nga organet administrative, duke kërkuar verifikimin e provave, duke paraqitur prova që shërbejnë për marrjen e vendimit nga ana e tij.