Familjare

Studio ligjore RES JUDICATA, ofron asistencë dhe konsulecë ligjore në proçedurat që duhen ndjekur për zgjidhjen e martesës, përgatitjen e kontratave që rregullojnë regjimin pasuror martesor, përcaktimin e përgjegjësisë prindërore, kujdestarisë, etj. Studio jonë ofron konsulecë ligjore dhe përfaqësim përpara të gjitha gjykatave në të dy shkallët e gjykimit, në përpilimin e akt marrëveshjeve për zgjidhjen me mirëkuptim të martesës, apo çështje të tjera familjare që kanë të bëjnë me:

  • Zgjidhje martese dhe përfaqësim përpara organeve gjyqësore;
  • Ndarjen e pasurisë së përbashkët, pjestim pasurie.
  • Caktim detyrimi ushqimor, kundërshtimi i tij, apo ndryshimi i masës së pensionit ushqimor.
  • Kundërshtim atësie, amësie të fëmijëve.
  • Si dhe çdo problem tjetër që ka lidhje me çështjet familjare.