Veprime permbarimore

Studio ligjore RES JUDICATA, ofron shërbim të kualifikuar në fushën e veprimeve Përmbarimore të kryera nga përmbaruesit gjyqësor.

Studio ligjore “RES JUDICATA”, ofron konsulencë dhe asistencë juridike për takimet e fëmijëvë,Pensionet ushqimore,urdhërat e mbrojtjes,lirim-dorezimin e sendeve,kompensimin financiar etj.

Studio jonë ofron të gjithë informacionin e duhur për mënyrën e veprimit, proçedurat që duhen kryer dhe afatet që duhen respektuar.

(MJETET E MBROJTJES KUNDËR EKZEKUTIMIT TË VENDIMEVE)

1)Pavlefshmëria e titullit ekzekutiv

2) Kundërshtimi i veprimeve të përmbaruesit gjyqësor

3) Padia për kërkimin e sendit nga personi i tretë

4) Efektet juridike ndaj personit të tretë

5) Ankimi kundër pezullimit dhe pushimit të ekzekutimit